لیست قیمت تراکت و بروشور (تحریر80 گرم)

تراکت |سربرگ|تحریر ۸۰گرم

جنستیراژسایزقیمت(معمولی)زمان تحویلقیمت(فوری)زمان-تحویل
A4 یکرو1000200×290194,0007روز2140002روز
A4 دورو1000200×2902620007روز2820002روز
A4 یکرو2000200×2903240007روز3490002روز
A4 دورو2000200×2904020007روز4270002روز
A4 یکرو5000200×2906940007روز7240002روز
A4 دو رو5000200×2907840007روز8120002روز
A5 یکرو1000200×145970007روز1120002روز
A5 دورو1000200×1451310007روز1460002روز
A5 یکرو2000200×1451620007روز1820002روز
A5 دورو2000200×1452010007روز2210002روز
A5 یکرو5000200×1453470007روز3720002روز
A5 دورو5000200×1453910007روز4160002روز
A6(یکرو)1000145×100490007روز590002روز
A6 دورو1000145×100660007روز760002روز
A6 یکرو2000145×100810007روز960002روز
A6دورو2000145×1001010007روز1160002روز
A6یکرو5000145×1001740007روز1940002روز
A6دورو5000145×1001960007روز2160002روز
A6 یکرو2000200×14575/0007روز77/0002روز
کمک خواستن؟ با ما تماس بگیرید!
ارسال پیام